ความลับของ "คุริโบ"

posted on 20 May 2008 22:49 by sonar

เคยสงสัยกันมั้ยว่า Monster ในเกมมาริโอ้เนี่ย ทุกตัวเดินหันหน้าเข้าหามาริโอ้หมด ไม่ว่าจะเป็น

 เป็ด

 ปลา

 เม่น

หรือแม้แต่บอสใหญ่อย่างคุปปะ

 ทั้งหมดล้วนหันหน้าเข้าต่อสู้กับมาริโอ้อย่างห้าวหาญ(หันข้างให้คนดู)

แต่มี Monster เพียงตัวเดียวครับ ที่ทะลึ่งหันหน้าให้คนดู หันข้างให้มาริโอ้ซะฉิบ.....

มันคือ

คุริโบ!!!!!!!

ผมเฝ้าค้นหาคำตอบอยู่นานมากครับ ว่าทำไม Nintendo ถึงได้ทำอะไรเช่นนี้ ซ่อนความลับที่ต้องตีความอะไรรึเปล่า จะเกี่ยวพันกับโลกร้อนมั้ย..... หรือว่าคุริโบแค่ป๊อดไม่กล้ามองหน้าลุงหนวดเฉยๆ

ในที่สุด ปัญญาก็เกิด ผมเข้าใจแล้วครับว่าทำไมคุริโบถึงเดินหันข้างให้

เวลาสัตว์ต่างๆ ต่อสู้กัน มันจะหันด้านที่น่ากลัวที่สุดของตัวเองให้คู่ต่อสู้เห็นครับ ไม่เคยเห็นหมากัดกันแล้วหันตูดให้ใช่มั้ยล่ะ!!!!!!!

คุริโบก็เช่นกันครับ

ในขณะที่เราเห็นหน้าตาน่ารักของคุริโบ

ลุงหนวดจะเห็นภาพแบบนี้ครับ

นะ.......น่ากลัว.........

Comment

Comment:

Tweet

jNvyFN <a href="http://nylzkbeojrtq.com/">nylzkbeojrtq</a>, itdjgrpctlmh, [link=http://dxmnforzgfdq.com/]dxmnforzgfdq[/link], http://nuumdqilecbt.com/

#72 By rjoqrLDdMWVB (103.7.57.18|80.93.113.38) on 2013-03-26 22:15

จะสรรเสินคนคิดรึคนทำวะ - -*

เควี่ยมาก sad smile

#71 By ฮา...ฮา...ฮ่ะ =''= (223.205.236.21) on 2011-05-15 14:07

อารัยของคุนเนี้ยไอ่คุรีโบนึกว่าคุรีโบในยูกิซะอีก
"เซ็ง"

#70 By KORUSHAWA (223.206.212.153) on 2011-04-05 11:15

comment1, ðåàëüíûå çíàêîìñòâà.ñåêñ çíàêîìñòâà, èíòèìçíàêîìñòâà êðàñíîäàð, îíëàéí çíàêîìñòâà âåá êàì, çíàêîìñòâà íàíî÷,

#69 By Vjfwmcii (93.174.93.154) on 2010-07-09 20:01

comment2, çíàêîìñòâà èùó ìóæ÷èíó äëÿ åâàíãåëèñòîâ, ñýêñ çíàêîìñòâà â íîâîñèáèðñêå, äåâóøêà äëÿ èíòèìíûõ âñòðå÷ ìîñêâà,

#68 By Lbuvyivv (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:15

comment2, èíòèì óñëóãè ùåëêîâî, àíàë çíàêîìñòâà â ñåâàñòîïîëå, ñåêñ çíàêîìñòâî â ÷åðêåñêå, äîíåöê äåâóøêè ñåêñ èíòèì,

#67 By Zyxuzkom (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:04

comment1, çíàêîìñòâà êóçíåöê ñàéò, çíàêîìñòâà äëÿ èíòèìíûõ îòíîøåíèèé, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêîé íèæíåêàìñê, íîâîòðîèöêå ñåêñ çíàêîìñòâà,

#66 By Tuffkwok (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:53

comment5, çíàêîìñòâî ñåêñà äîíåöê, áèøêåê çíàêîìñòâî äëÿ èíòèìà, ïëàòíûå çíàêîìñòâà íîâîñòü, çíàêîìñòâà äàíöåâà íàòàëüÿ ïåòðîâíà,

#65 By Pbatqlka (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:41

comment5, çíàêîìñòâà æåíùèíû ñ 1957 ãîäà, ïåíçà çíàêîìñòâà äëÿ ñåðüåçíûõ îòíîøåíèé, ñåêñ èíòèì â àâòî,

#64 By Ydfkdkjt (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:30

comment3, èíòèì ñåêñ çíàêîìñòâà ìîëäîâà, õõõ çíàêîìñòâà ñ òðàíñàìè, çíàêîìñòâà ñ ñåêñ ðàáûíåé,

#63 By Lcjrapcn (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:19

comment3, çíàêîìñòâà ïåðìñêèé êðàé áåðåçíèêè, ìåæäóíàðîäíûå çíàêîìñòâà â ôèíëÿíäèè, çíàêîìñòâà ã êðàñíîäàð,

#62 By Zsrmwftc (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:07

comment5, çíàêîìñòâà äåâóøêè äîìîäåäîâî, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ã.õàíòûìàíñèéñê, çíàêîìñòâà æåíùèíû ðÿçàíü,

#61 By Yisgalhf (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:56

comment4, çíàêîìñòâà ïî îäåññà, çíàêîìñòâî ãîðîä èðáèò, çíàêîìñòâî äëÿ òàíòðè÷åñêîãî ñåêñà, çíàêîìñòâà ñèãñçìóíä ãîðîä ôåîäîñèÿ,

#60 By Cjmarkou (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:44

comment6, çíàêîìñòâà ïàðà êåìåðîâî, çíàêîìñòâà â æóêîâêå, çíàêîìñòâî â ñåâàñòîïîëå,

#59 By Prpyhvmi (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:33

comment5, çíàêîìñòâà íà ñàéòàõ ñâèäàíèÿ, äåâóøêè çíàêîìñòâî ïèòåð ñ ýðîòèê, çíàêîìñòâà àêòîáå ñäåâóøêàìè, âîåííûé õî÷åò ïîçíàêîìèòüñÿ,

#58 By Kjunynka (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:22

comment5, çíàêîìñòâà äëÿ ñâèíãåðîâ áåëîðóñü ìèíñê, çíàêîìñòâà äëÿ áèñåêñóàëîâ ìèíñê, çíàêîìñòâà êèðîâ êðóãëîñóòî÷íûå, çíàêîìñòâà èíòèì âîëãîëðàä âîëæñêèé,

#57 By