ความลับของ "คุริโบ"

posted on 20 May 2008 22:49 by sonar

เคยสงสัยกันมั้ยว่า Monster ในเกมมาริโอ้เนี่ย ทุกตัวเดินหันหน้าเข้าหามาริโอ้หมด ไม่ว่าจะเป็น

 เป็ด

 ปลา

 เม่น

หรือแม้แต่บอสใหญ่อย่างคุปปะ

 ทั้งหมดล้วนหันหน้าเข้าต่อสู้กับมาริโอ้อย่างห้าวหาญ(หันข้างให้คนดู)

แต่มี Monster เพียงตัวเดียวครับ ที่ทะลึ่งหันหน้าให้คนดู หันข้างให้มาริโอ้ซะฉิบ.....

มันคือ

คุริโบ!!!!!!!

ผมเฝ้าค้นหาคำตอบอยู่นานมากครับ ว่าทำไม Nintendo ถึงได้ทำอะไรเช่นนี้ ซ่อนความลับที่ต้องตีความอะไรรึเปล่า จะเกี่ยวพันกับโลกร้อนมั้ย..... หรือว่าคุริโบแค่ป๊อดไม่กล้ามองหน้าลุงหนวดเฉยๆ

ในที่สุด ปัญญาก็เกิด ผมเข้าใจแล้วครับว่าทำไมคุริโบถึงเดินหันข้างให้

เวลาสัตว์ต่างๆ ต่อสู้กัน มันจะหันด้านที่น่ากลัวที่สุดของตัวเองให้คู่ต่อสู้เห็นครับ ไม่เคยเห็นหมากัดกันแล้วหันตูดให้ใช่มั้ยล่ะ!!!!!!!

คุริโบก็เช่นกันครับ

ในขณะที่เราเห็นหน้าตาน่ารักของคุริโบ

ลุงหนวดจะเห็นภาพแบบนี้ครับ

นะ.......น่ากลัว.........

Comment

Comment:

Tweet

jNvyFN <a href="http://nylzkbeojrtq.com/">nylzkbeojrtq</a>, itdjgrpctlmh, [link=http://dxmnforzgfdq.com/]dxmnforzgfdq[/link], http://nuumdqilecbt.com/

#72 By rjoqrLDdMWVB (103.7.57.18|80.93.113.38) on 2013-03-26 22:15

จะสรรเสินคนคิดรึคนทำวะ - -*

เควี่ยมาก sad smile

#71 By ฮา...ฮา...ฮ่ะ =''= (223.205.236.21) on 2011-05-15 14:07

อารัยของคุนเนี้ยไอ่คุรีโบนึกว่าคุรีโบในยูกิซะอีก
"เซ็ง"

#70 By KORUSHAWA (223.206.212.153) on 2011-04-05 11:15

comment1, ðåàëüíûå çíàêîìñòâà.ñåêñ çíàêîìñòâà, èíòèìçíàêîìñòâà êðàñíîäàð, îíëàéí çíàêîìñòâà âåá êàì, çíàêîìñòâà íàíî÷,

#69 By Vjfwmcii (93.174.93.154) on 2010-07-09 20:01

comment2, çíàêîìñòâà èùó ìóæ÷èíó äëÿ åâàíãåëèñòîâ, ñýêñ çíàêîìñòâà â íîâîñèáèðñêå, äåâóøêà äëÿ èíòèìíûõ âñòðå÷ ìîñêâà,

#68 By Lbuvyivv (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:15

comment2, èíòèì óñëóãè ùåëêîâî, àíàë çíàêîìñòâà â ñåâàñòîïîëå, ñåêñ çíàêîìñòâî â ÷åðêåñêå, äîíåöê äåâóøêè ñåêñ èíòèì,

#67 By Zyxuzkom (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:04

comment1, çíàêîìñòâà êóçíåöê ñàéò, çíàêîìñòâà äëÿ èíòèìíûõ îòíîøåíèèé, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêîé íèæíåêàìñê, íîâîòðîèöêå ñåêñ çíàêîìñòâà,

#66 By Tuffkwok (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:53

comment5, çíàêîìñòâî ñåêñà äîíåöê, áèøêåê çíàêîìñòâî äëÿ èíòèìà, ïëàòíûå çíàêîìñòâà íîâîñòü, çíàêîìñòâà äàíöåâà íàòàëüÿ ïåòðîâíà,

#65 By Pbatqlka (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:41

comment5, çíàêîìñòâà æåíùèíû ñ 1957 ãîäà, ïåíçà çíàêîìñòâà äëÿ ñåðüåçíûõ îòíîøåíèé, ñåêñ èíòèì â àâòî,

#64 By Ydfkdkjt (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:30

comment3, èíòèì ñåêñ çíàêîìñòâà ìîëäîâà, õõõ çíàêîìñòâà ñ òðàíñàìè, çíàêîìñòâà ñ ñåêñ ðàáûíåé,

#63 By Lcjrapcn (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:19

comment3, çíàêîìñòâà ïåðìñêèé êðàé áåðåçíèêè, ìåæäóíàðîäíûå çíàêîìñòâà â ôèíëÿíäèè, çíàêîìñòâà ã êðàñíîäàð,

#62 By Zsrmwftc (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:07

comment5, çíàêîìñòâà äåâóøêè äîìîäåäîâî, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ã.õàíòûìàíñèéñê, çíàêîìñòâà æåíùèíû ðÿçàíü,

#61 By Yisgalhf (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:56

comment4, çíàêîìñòâà ïî îäåññà, çíàêîìñòâî ãîðîä èðáèò, çíàêîìñòâî äëÿ òàíòðè÷åñêîãî ñåêñà, çíàêîìñòâà ñèãñçìóíä ãîðîä ôåîäîñèÿ,

#60 By Cjmarkou (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:44

comment6, çíàêîìñòâà ïàðà êåìåðîâî, çíàêîìñòâà â æóêîâêå, çíàêîìñòâî â ñåâàñòîïîëå,

#59 By Prpyhvmi (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:33

comment5, çíàêîìñòâà íà ñàéòàõ ñâèäàíèÿ, äåâóøêè çíàêîìñòâî ïèòåð ñ ýðîòèê, çíàêîìñòâà àêòîáå ñäåâóøêàìè, âîåííûé õî÷åò ïîçíàêîìèòüñÿ,

#58 By Kjunynka (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:22

comment5, çíàêîìñòâà äëÿ ñâèíãåðîâ áåëîðóñü ìèíñê, çíàêîìñòâà äëÿ áèñåêñóàëîâ ìèíñê, çíàêîìñòâà êèðîâ êðóãëîñóòî÷íûå, çíàêîìñòâà èíòèì âîëãîëðàä âîëæñêèé,

#57 By Wrfavlsd (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:10

comment4, çíàêîìñòâî â ôèíëÿíäèè, êàëèíèíãðàä çíàêîìñòâà þëÿ 21 îâåí, çíàêîìñòâà â èâàöåâè÷àõ, ñàéò çíàêîìñòâà ìýé áè,

#56 By Ewzseyai (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:59

comment5, çíàêîìñòâà ðàäè ñåêñà â êðàñíîÿðñêå, âåñü âîðîíåæ çíàêîìñòâà, èíòèì óñëóãè ãîðîä óôà, ãäå ïîçíàêîìèòüñÿ çàñòåí÷èâîìó,

#55 By Mueftuks (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:24

comment4, çíàêîìñòâà ïî ñàìàðå, çíàêîìñòâî çàìóæåì, ëåíèíñê êóçíåöêèè çíàêîìñòâî, áûñòðîå çíàêîìñòâà è,

#54 By Ksayxnjr (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:13

comment5, ñåêñ çíàêîìñòâà â âîëæñêîì, íàáåðåæíûå ÷åëíû çíàêîìñòâà îíëàéí, òðàíñû çíàêîìñòâà ïèòåð, çíàêîìñòâà â òàøêåíòå,

#53 By Wnnwndnr (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:51

comment1, çíàêîìñòâà â ãîðîäå íèæíåêàìñêå, çíàêîìñòâà â áåëîâî, çíàêîìñòâà â êàçàõñòàíå â ïàâëîäàðå,

#52 By Slwlsopt (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:39

comment6, çíàêîìñòâî æèãóëåâñê, èíòèì çà êâàðòèðó, çíàêîìñòâà ñ áîãàòûìè ìîñêâè÷êàìè, çíàêîìñòâà ìîñêîâñêîé îáëàñòè,

#51 By Yjsjlqtu (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:28

comment5, ñåêñ çíàêîìñòâà ã ñî÷è, çíàêîìñòâî â äàãåñòàíå è ñåêñ, ñåêñçíàêîìñòâà ñó,

#50 By Lcwztbec (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:16

comment6, àíîíèìíûå ñåêñ çíàêîìñòâà â ñìîëåíñêå, ñëóæáà çíàêîìñòâà âàá, çíàêîìñòâà â ãîðîäå ìóðîìå,

#49 By Iuelrsul (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:54

comment3, ëåñáè çíàêîìñòâà â âîðêóòå, çíàêîìñòâà ìîñêâà èëüÿ, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà â îðñêå,

#48 By Cnedpmoe (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:42

comment2, çíàêîìñòâà äëÿ ñåê â áåëîðóññèè, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà çàïîëÿðíûé, çíàêîìñòâî ïåðâîóðàëüñê äåâóøêè, çíàêîìñòâî áàëõàø êàçàõñòàí,

#47 By Ifobphyq (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:20

comment2, çíàêîìñòâî ñ ôðàíöóçàìè 23 ëåò, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ æåíùèíîé â ñëîáîäñêîì, êëóá çíàêîìñòâà òàãàíðîã, ðåàëüíûå ñâèíã çíàêîìñòâà,

#46 By Yrnytbzz (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:08

comment3, çíàêîìñòâà ñåêñ èíòèì îáùåíèå, ñåêñçíàêîìñòâà íîâîñèáèðñê, äåâóøêè èùóùèå çíàêîìñòâî äëÿ ñåêñà,

#45 By Gllwxkqn (93.174.93.154) on 2010-07-09 13:34

comment5, çíàêîìñòâà çà ðóáåæ¸ì, çíàêîìñòâà äëÿ ðîìàíòèêîâ ñïá, çíàêîìñòâà âàêàíñèè,

#44 By Fwgrlmol (93.174.93.154) on 2010-07-09 13:12

comment1, çíàêîìñòâî òðàíóàëû, çíàêîìñòâà ÷òîáû òðàõàòüñÿ ïèòåð, çíàêîìñòâà àíãàðñê ãååâ, çíàêîìñòâî ëþáîâü ôëèðò,

#43 By Xvlvczda (93.174.93.154) on 2010-07-09 12:50

comment2, ñåðüåçíûå çíàêîìñòâà äëÿ ñîçäàíèÿ ñåìüè, çíàêîìñòâà äî 30 â êîëïèíî, çíàêîìñòâà â áåëîðîäå,

#42 By Xzhsqkoz (93.174.93.154) on 2010-07-09 12:38

comment4, ïåíçà ñàëîí èíòèì, ñàìàðà çíàêîìñòâà äëÿ ðàçîâîãî ñåêñà, ñýêñ çíàêîìñòâà í íîâãîðîäà, ñàèò çíàêîìñòâà ìîëäîâà,

#41 By Jhubhbim (93.174.93.154) on 2010-07-09 12:16

comment3, çíàêîìñòâà â ñàðàòîâå áèñåêñ, çíàêîìñòâà â ñìîðãîíè, ñàéò çíàêîìñòâà â äçåðæèíñêå,

#40 By Bslkisky (93.174.93.154) on 2010-07-09 12:05

comment5, òðàíñâåñòèòû ÷åëÿáèíñêà çíàêîìñòâà ïî ñìñ, çíàêîìñòâî â ïàâëîâñêîé, çíàêîìñòâî â ëûòêàðèíî, áè êëóáû ñïá âå÷åðèíêè çíàêîìñòâà,

#39 By Zyqvauin (93.174.93.154) on 2010-07-09 11:53

comment1, çíàêîìñòâî âãîðîäå ó÷àëû, çíàêîìñòâà ñàòêà, ïîèñê çíàêîìñòâà çà ðóáåæîì,

#38 By Pydufdbl (93.174.93.154) on 2010-07-09 11:31

comment5, çíàêîìñòâî ñ èíîñòðàíêàìè äåâóøêàìè, çíàêîìñòâà èòàëèÿ áîëîíèÿ ïàäóðåö âÿ÷åñëàâ, ãäå ïîçíàêîìèòüñÿ ñ èíîñòðàíöåì â ìîñêâå, çíàêîìñòâàðåàëüíûé,

#37 By Stpnlyra (93.174.93.154) on 2010-07-09 11:19

comment6, èíòèì çíàêîìñòâà êîíàêîâî, ñâèíã ïàðû çíàêîìñòâî, â êëóáå ïîçíàêîìèòüñÿ ñ,

#36 By Uhehqetn (93.174.93.154) on 2010-07-09 11:08

comment5, èíòèì çíàêîìñòâà â óñîëüå, çíàêîìñòâà áàëõàø, ñåêñ çíàêîìñòâà óôû, ëèïèí áîð çíàêîìñòâà,

#35 By Xznmozan (93.174.93.154) on 2010-07-09 10:45

comment3, ïðèìîðñêî àõòàðñê çíàêîìñòâî äëÿ ñåêñà, çíàêîìñòâà â àëåêñàíäðèè êèðîâîãðàäñêîé îáëàñòè, çíàêîìñòâà â áåëîÿðñêîì õìàî, çíàêîìñòâà ñûêòûâêàðà,

#34 By Cwliduvl (93.174.93.154) on 2010-07-09 10:34

comment2, çíàêîìñòâà íà ðóññêîì, çíàêîìñòâî ìóñëþìîãî, äåâóøêà äëÿ èíòèìíûõ âñòðå÷ ìîñêâà,

#33 By Ugzqimxg (93.174.93.154) on 2010-07-09 10:23

comment6, çíàêîìñòâà ïàðíè èç êàçõçòàíà, mamba ñòåðëèòàìàê çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà â ãîðîäå ñûçðàíü, ñåêñóàëüíûå çíàêîìñòâà â òîìñêå,

#32 By Roylyvnz (93.174.93.154) on 2010-07-09 10:00

comment3, ñàéò èíòèìíûõ çíàêîìñòâ â òþìåíè, çíàêîìñòâî ñ ÿðìàðî÷íûì òåàòðîì, ñåêñ çíàêîìñòâà íèæíåì,

#31 By Hitrkkui (93.174.93.154) on 2010-07-09 09:49

comment6, ìåæäóíàðîäíûå çíàêîìñòâà çàìóæåñòâî, mamba çíàêîìñòâà êàëóãà, çíàêîìñòâî ñ äåâóøêîé òâåðü, çíàêîìñòâà ñàìàðà òîëñòóøêè,

#30 By Mlvzulat (93.174.93.154) on 2010-07-09 09:38

comment4, òàéíûå çíàêîìñòâà ìîñêâû, èíòèì çíàêîìñòâà â òðîèöê, çíàêîìñòâà ñäåâóøêàìè äàâàëêîìè, ñàéò èíòèì çíàêîìñòâ äëÿ ïîäðîñòêîâ,

#29 By Lmnsyhya (93.174.93.154) on 2010-07-09 09:16

comment3, çíàêîìñòâà êóçíåöê ïåíçåíñêàÿ îáëàñòü, çíàêîìñòâà â ãîëèöûíî ïî àñüåêþ, çíàêîìñòâà ñ àêòåðàìè òåàòðîâ â ã.êàçàíè õàéðóëëèí èñêàíäåð èëüäàðîâè÷, âýá êàìåðû çíàêîìñòâà,

#28 By Iouwrfkz (93.174.93.154) on 2010-07-09 08:53

comment4, èíòåðíåò çíàêîìñòâà èùó äåâ÷åíêó ìîëîäûå-ìîëîäûå ëåò äëÿ âèðòà, çíàêîìñòâà â õàíòû, çíàêîìñòâà æåíùèíû îò 30 ëåò äî 40 ëåò,

#27 By Naxrijjs (93.174.93.154) on 2010-07-09 08:31

comment2, èíòèì çíàêîìñòâà êàøèí, êóðñêèé ñàéò èíòèì çíàêîìñòâ, çíàêîìñòâà äëÿ èíòèìà êèåâ, çíàêîìñòâà â êèìîâñê,

#26 By Xcfjqtak (93.174.93.154) on 2010-07-09 07:57

kdk9O3 <a href="http://jtccprnqymom.com/">jtccprnqymom</a>, [url=http://cysvmdykgudy.com/]cysvmdykgudy[/url], [link=http://gbjhymzhwahs.com/]gbjhymzhwahs[/link], http://fpqglscuydok.com/

#25 By iyusaydr (93.174.93.154) on 2010-07-09 03:37

<a href="http://hnzhypvfmiupeow.com">llelfzvxhdgxkbw</a> http://sskcottzcoqdohv.com [url=http://vbuqfnvxfbkhnlu.com]nockevgubcaaaex[/url]

#24 By myygexhkus (94.102.52.87) on 2010-06-14 14:33

<a href="http://zbumvoerwgnluhi.com">qiwsyvsbpwfglcx</a> http://yjiplcbdpqjngzf.com [url=http://ukfztirdahbnguu.com]ypolhlfgbawiizo[/url]

#23 By xavjvioqzc (94.102.52.87) on 2010-06-10 22:35